Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHX
CTCP Sài Gòn Hỏa xa
275C Phạm Ngũ Láo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
0838377660
0300481625
Trần Đình Vũ - Chủ tịch HDQT
Lưu Văn Kiên - Thư ký HĐQT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
11/10/2016
17.200.000
1.720.000
1.720.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/09/2022 19/09/2022 18/10/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/09/2022 19/09/2022 18/10/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/02/2022 08/02/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 31/05/2021 01/06/2021 29/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 31/12/2020 04/01/2021 20/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 09/10/2020 12/10/2020 02/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 6 bản ghi