Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SEA
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần
2-4-6 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
08 829 1924
0310745210
Mai Xuân Phong - Tổng giám đốc
Nguyễn Thành Trung - P.TGĐ
Bình thường
Hoạt động
23/12/2016
1.250.000.000
124.990.500
125.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2020 27/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/03/2019 01/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi