Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDJ
CTCP Sông Đà 25
số 100 đường Trường Thi - TP Thanh Hóa
0373852248
2800221072
Hoàng Hải Việt - Tổng Giám đốc
Trần Nhật Tuân - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
02/12/2014
43.437.000
4.343.700
4.343.700
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/05/2019 06/05/2019 28/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 06/04/2018 09/04/2018 28/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 9 bản ghi