Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SD7
Công ty Cổ phần Sông Đà 7
Thị trấn Ít ong, huyện Mường La, tình Sơn La
0223.830.921
5400105091
Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT
Đặng Quang Hiệu - Quyền kế toán trưởng công ty
Bình thường
Hoạt động
01/06/2018
10.600.000
10.600.000
10.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/05/2020 27/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi