Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SD3
CTCP Sông Đà 3
105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
0593715390
5900189364
Vũ Dũng - Tổng Giám đốc
Phạm Xuân Toán - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
24/12/2013
159.993.560
15.999.356
15.999.356
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/06/2021 08/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/09/2020 18/09/2020 30/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 15/04/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi