Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCL
Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
Km 28+100, QL 18 Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
03203580414
0800376530
Vũ Văn Chiến - Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Lực - Trưởng phòng TCHC
Bình thường
Hoạt động
18/05/2020
138.899.730
13.889.973
13.889.973
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/06/2021 25/06/2021 09/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2021 26/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi