Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCL
Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
Km 28+100, QL 18 Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
03203580414
0800376530
Vũ Văn Chiến - Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Lực - Trưởng phòng TCHC
Bình thường
Hoạt động
18/05/2020
138.899.730
13.889.973
13.889.973
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 26/10/2020 11:03 Báo cáo tài chính quý 3/2020
2 18/08/2020 14:44 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
3 29/07/2020 15:58 Báo cáo tài chính quý 2/2020
    Tổng số 3 bản ghi