Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCC
CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình
Tổ 9, Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
018.854515
5400213153
Nguyễn Thị Hà - Tổng Giám đốc
Vũ Tiến Hưng - KTT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
06/08/2014
48.849.000
4.792.500
4.884.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/05/2020 06/05/2020 26/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/01/2020 16/01/2020 03/02/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 23/08/2019 26/08/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi