Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SBL
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
0291 3780 781
1900333973
Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT
Thái Thị Ánh Hồng - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/01/2017
120.120.000
12.012.000
12.012.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/09/2019 25/09/2019 10/10/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 04/07/2019 05/07/2019 22/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/03/2019 05/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/11/2018 08/11/2018 26/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 17/07/2018 18/07/2018 02/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 17/04/2018 18/04/2018 10/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 20/03/2018 21/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 7 bản ghi
  Tổng số 22 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>