Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SBD
CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Lô U14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7,Tp. HCM, Việt Nam
02837700968
0303191804
Trần Anh Tuấn - CT HĐQT
Lê Nguyễn Anh Uyên - Chánh VP HDQT
Bình thường
Hoạt động
16/02/2017
115.000.000
11.500.000
11.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2019 17/05/2019 04/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/03/2019 25/03/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/02/2019 14/02/2019 28/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/07/2018 12/07/2018 Trả cổ tức bằng CP
5 17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/03/2018 30/03/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 19/01/2018 22/01/2018 06/02/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi