Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SBD
CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Lô U14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7,Tp. HCM, Việt Nam
02837700968
0303191804
Lê Hồng Phong - Tổng giám đốc
Lê Nguyễn Anh Uyên - Chánh VP HDQT
Bình thường
Hoạt động
16/02/2017
115.000.000
11.500.000
11.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/06/2021 24/06/2021 14/07/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/08/2020 17/08/2020 01/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/06/2020 29/06/2020 22/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi