Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SAC
CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chi Minh
028 3873 1362
0310346174
Phan Minh Trí - Tổng giám đốc
Lê Đức Nghĩa - Thư ký HDQT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
08/11/2016
40.500.000
3.950.900
4.050.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2021 07/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/07/2020 03/07/2020 17/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 02/06/2020 03/06/2020 16/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 01/04/2020 03/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi