Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SAC
CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chi Minh
028 3873 1362
0310346174
Phan Minh Trí - Tổng giám đốc
Lê Đức Nghĩa - Thư ký HDQT
Bình thường
Hoạt động
08/11/2016
40.500.000
3.950.900
4.050.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/07/2020 03/07/2020 17/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 02/06/2020 03/06/2020 16/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/04/2020 03/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 02/04/2019 03/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 02/04/2019 03/04/2019 18/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/04/2020 20:44 Báo cáo thường niên 2019
2 09/04/2020 14:50 Báo cáo tài chính năm 2019
3 12/04/2019 17:16 Báo cáo thường niên 2018
4 01/04/2019 11:44 Báo cáo tài chính năm 2018
5 20/04/2018 18:22 Báo cáo thường niên 2017
6 05/04/2018 06:49 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi