Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
RGC
CTCP Đầu tư PV- Inconess
Thôn 4B xã Đông Sơn, Tp.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
0229.3776460
0102294528
Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Đào Phong Trúc Đại - UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
19/06/2017
891.236.000
89.123.600
89.123.600
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/04/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/02/2020 28/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi