Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVY
CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
65A2- Đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
84 0254 3545555
3500806844
Lê Hưng - Tổng Giám đốc
Lê Hưng - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
29/12/2017
594.897.870
59.489.787
59.489.787
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2020 18/03/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2019 27/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi