Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PTE
Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
02103 885310
2600116271
Triệu Quang Thuận - Tổng Giám đốc
Nguyễn Lam - Nhân viên phòng ATPC
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
12/08/2015
125.000.000
12.130.776
12.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/04/2022 08/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/03/2021 18/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi