Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSP
CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Tp.Hải Phòng
(+84)31 3 979 710
0203003372
Nguyễn Hải Bằng - Giám đốc
Đặng Kiến Nghiệp - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/11/2009
400.000.000
40.000.000
22.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2020 18/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/09/2019 26/09/2019 21/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/03/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi