Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PRO
CTCP Procimex Việt Nam
Lô C1 KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
05113923555
0400100506
Phạm Tuấn Anh - Tổng giám đốc
Bùi Thục Nguyên - Nhân viên hành chính nhân sự
Bình thường
Hoạt động
10/10/2014
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/10/2019 28/10/2019 05/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 19/06/2019 20/06/2019 30/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/11/2018 09/11/2018 14/11/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 15/06/2018 18/06/2018 30/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi