Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PND
CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định
Số 115C ngõ Dầu khí, đường giải phóng, phường Tràng Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
03503863650
0600759399
Tôn Quốc Bình - Giám đốc
Trần Xuân Hạnh
Bình thường
Hoạt động
20/02/2017
66.666.660
6.666.666
6.666.666
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/06/2021 10/06/2021 28/06/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 07/04/2021 08/04/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/11/2020 25/11/2020 10/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 14/09/2020 15/09/2020 30/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 06/04/2020 07/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 19/11/2019 20/11/2019 05/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 6 bản ghi