Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PMT
CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam
Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
04.38780451
0100682645
Tô Chí Thành - Tổng giám đốc
Tô Chí Thành - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
22/07/2010
50.000.000
4.940.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/03/2020 12/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/03/2018 12/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi