Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PMT
CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam
Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
04.38780451
0100682645
Tô Chí Thành - Tổng giám đốc
Tô Chí Thành - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
22/07/2010
50.000.000
4.940.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/03/2021 08/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/07/2020 06/07/2020 28/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 11/03/2020 12/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi