Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PJS
CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân
86 Tân Hưng, Phường 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
028.38558.410
0304796249
Dương Văn Hòa - Giám đốc
Trần Thị Thanh Nga - Phó Phòng TCHC
Bình thường
Hoạt động
05/12/2011
90.000.000
9.000.000
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/07/2022 27/07/2022 15/08/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/03/2022 10/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 22/10/2021 25/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 02/07/2021 05/07/2021 26/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/03/2021 10/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi