Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PJS
CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân
86 Tân Hưng, Phường 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
08.38558.410
0304796249
Phạm Khương Thảo - UV HĐQT, Giám đốc
Trần Thị Thanh Nga - Phó Phòng TCHC
Bình thường
Hoạt động
05/12/2011
90.000.000
9.000.000
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 12/07/2018 13/07/2018 06/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/02/2018 01/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi