Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PHH
CTCP Hồng Hà Việt Nam
Nhà Điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
024 355 40845
0100109674
Lê Vinh Việt - Tổng Giám đốc
Hồ Thị Hương Giang - Thành viên Ban kiểm soát
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
31/08/2015
200.000.000
18.100.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2021 02/04/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/05/2020 15/05/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/09/2019 27/09/2019 25/10/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi