Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ORS
Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong
Tầng 2, Số 75 -77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
08 - 39148014
49/UBCK-GPHĐKD
Trần Sơn Hải - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Lệ Tùng - Kế toán trường
Bình thường
Hoạt động
17/04/2019
400.000.000
100.000.000
43.960.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2020 02/06/2020 19/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/03/2020 17/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi