Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ORS
Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong
Tầng 2, Số 75 -77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
08 - 39148014
49/UBCK-GPHĐKD
Trần Sơn Hải - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Lệ Tùng - Kế toán trường
Bình thường
Hoạt động
17/04/2019
400.000.000
100.000.000
100.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/06/2021 11/06/2021 25/06/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 09/02/2021 17/02/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/06/2020 02/06/2020 19/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 16/03/2020 17/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi