Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NTT
CTCP Dệt - May Nha Trang
Km 1447 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương- TP. Nha Trang- Tỉnh Khánh Hòa
0258 3727236
4200237973
Đặng Vũ Hùng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trợ lý Trưởng phòng Tài chính kế toán
Bình thường
Hoạt động
27/12/2017
185.000.000
18.500.000
18.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/05/2021 14/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/09/2020 10/09/2020 16/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 22/05/2020 25/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 17/01/2020 20/01/2020 12/02/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 24/12/2019 25/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi