Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NMK
Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510
Số 2 Trường Sơn, P. Vĩnh Trường, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
(84) 058.3882010
4200237892
Lê Bá Tố - CT HĐQT
Lê Bá Tổ - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
05/03/2015
27.000.000
2.700.000
2.700.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/08/2020 24/08/2020 24/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/04/2020 14/04/2020 29/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/07/2019 31/07/2019 10/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/03/2019 28/03/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/04/2020 11:12 Báo cáo thường niên 2019
2 06/04/2020 16:14 Báo cáo tài chính năm 2019
3 22/04/2019 17:43 Báo cáo thường niên 2018
4 04/04/2019 18:51 Báo cáo tài chính năm 2018
5 21/04/2018 22:37 Báo cáo thường niên 2017
6 05/04/2018 06:40 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi