Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NLS
Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn
14/10 Đường Lê Đại Hành, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
0253.870.073
4900101738
Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hữu Chung - Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
29/07/2016
50.098.000
5.009.800
5.009.800
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/06/2022 03/06/2022 24/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2022 25/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/12/2021 15/12/2021 16/12/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 16/06/2021 17/06/2021 30/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 26/03/2021 29/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi