Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NCS
CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài
Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú MInh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
04-38840289
0101509403
Trần Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Nguyễn Tú Anh - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
02/12/2015
179.490.980
17.948.210
17.949.098
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/11/2020 23/11/2020 04/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 14/10/2020 15/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 09/06/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi