Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NAB
Ngân hàng TMCP Nam Á
201-203 Cách mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
84 28 3929 6699
0300872315
Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT
Trần Ngọc Tâm - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
09/10/2020
6.564.405.040
656.440.504
513.440.504
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2022 07/04/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/12/2021 03/12/2021 Trả cổ tức bằng CP
3 02/04/2021 05/04/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi