Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MTP
CTCP Dược Medipharco
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Huế 
(054) 3822701  
3300101406
Phan Thị Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
Phan Thị Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/09/2010
65.983.670
6.593.767
6.598.367
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2021 20/05/2021 10/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/03/2021 23/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/05/2020 01/06/2020 22/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 20/03/2020 23/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi