Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MTP
CTCP Dược Medipharco
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Huế 
(054) 3822701  
3300101406
Phan Thị Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
Phan Thị Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
23/09/2010
65.983.670
6.593.767
6.598.367
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/05/2020 01/06/2020 22/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 20/03/2020 23/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/05/2019 15/05/2019 03/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 21/03/2019 22/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi