Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MTB
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình
Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
02273646257
1000219925
Vũ Đình Hành - Giám đốc
Vũ Đình Hành - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/12/2020
62.782.590
6.278.259
6.278.259
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/05/2022 31/05/2022 13/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/04/2022 18/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/07/2021 12/07/2021 26/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/04/2021 04/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi