Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MTA
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
(84-393) 855 603
3000310977
Lê Viết Thảo - Tổng Giám đốc
Phùng Văn Tân - Trưởng Ban kiểm soát
Bình thường
Hoạt động
21/10/2015
1.101.135.910
110.113.591
110.113.591
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/02/2020 20/02/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi