Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MPC
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Khu công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
(84-290) 3839 391
2000393273
Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Ngọc Hương - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
16/10/2017
2.000.000.000
199.366.830
200.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/05/2021 13/05/2021 17/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/11/2020 10/11/2020 26/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/06/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/05/2020 15/05/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 03/03/2020 04/03/2020 17/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/08/2019 30/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 14/06/2019 17/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi