Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MDF
CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
Khu công nghiệp Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà -Tỉnh Quảng Trị
(053) 566978
3200228141
Cao Thanh Nam - Tổng Giám đốc, UV HĐQT
Cao Duy Hải - Kế toán tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
25/02/2011
551.135.950
55.113.595
55.113.595
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/07/2021 15/07/2021 26/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/03/2021 24/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/12/2019 31/12/2019 10/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi