Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LKW
CTCP Cấp nước Long Khánh
Số 02 Bis, Cách Mạng Tháng Tám, P. Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng nai, Việt Nam
061 387 7241
3600979223
Nguyễn Quang Minh - Giám Đốc
Nguyễn Thị Thanh Hương - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
04/07/2012
25.000.000
2.500.000
2.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/07/2021 23/07/2021 23/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/03/2021 24/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/05/2020 28/05/2020 16/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 24/03/2020 25/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi