Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LDW
Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng
50 Hùng Vương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
0263 3822240
5800000174
Nguyễn Hùng Cường - Tổng Giám đốc
Nguyễn Hùng Cường - Tổng Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
16/03/2018
788.000.000
78.800.000
78.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/05/2020 28/05/2020 09/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 06/04/2020 07/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/07/2019 24/07/2019 08/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 24/05/2019 27/05/2019 20/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi