Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LCC
CTCP Xi măng Hồng Phong
Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
025870195
4900102650
Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Vũ Thị Anh Thơ - Nhân viên Phòng Kế toán
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
06/05/2010
58.389.990
5.838.999
5.838.999
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/05/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/10/2018 03/10/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 01/06/2018 04/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi