Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LAW
CTCP Cấp thoát nước Long An
250 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
072.3825114
1100101500
Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Võ Minh Thái - Trưởng ban kiểm soát
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
21/12/2015
122.000.000
12.200.000
12.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/03/2021 16/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/10/2020 15/10/2020 30/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/03/2020 18/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/05/2019 30/05/2019 14/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi