Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L63
Công ty Cổ phần Lilama 69-3
Số 515, Đường Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
0320.3852584
0800001972
Cao Viết Cường - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
06/10/2016
82.793.610
8.279.361
8.279.361
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/06/2021 30/06/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 25/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/04/2021 14:30 Báo cáo thường niên 2020
2 01/04/2021 16:16 Báo cáo tài chính năm 2020
3 01/02/2021 15:29 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 06/04/2020 09:56 Báo cáo thường niên 2019
5 17/03/2020 15:42 Báo cáo tài chính năm 2019
6 26/03/2019 16:40 Báo cáo thường niên 2018
7 21/03/2019 13:42 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi