Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L63
Công ty Cổ phần Lilama 69-3
Số 515, Đường Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
0320.3852584
0800001972
Cao Viết Cường - Tổng Giám đốc
Đỗ Xuân Trường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
06/10/2016
82.793.610
8.279.361
8.279.361
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/04/2019 02/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/04/2020 09:56 Báo cáo thường niên 2019
2 17/03/2020 15:42 Báo cáo tài chính năm 2019
3 26/03/2019 16:40 Báo cáo thường niên 2018
4 21/03/2019 13:42 Báo cáo tài chính năm 2018
5 22/03/2018 16:51 Báo cáo thường niên 2017
6 09/03/2018 09:09 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi