Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L44
CTCP Lilama 45.4
Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
(84-61) 3.838 188
3600255703
Phan Cao Viên - Tổng Giám đốc
Phan Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT, KTT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
08/06/2018
40.000.000
3.980.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2021 07/04/2021 04/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/06/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/04/2021 13:43 Báo cáo thường niên 2020
2 31/03/2021 19:24 Báo cáo tài chính năm 2020
3 15/03/2021 17:56 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 20/04/2020 14:53 Báo cáo thường niên 2019
5 01/04/2020 09:57 Báo cáo tài chính năm 2019
6 26/04/2019 10:43 Báo cáo thường niên 2018
7 02/04/2019 08:31 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi