Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KSV
Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP
193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
(84-4)62876666
0100103087
Trịnh Văn Tuệ - Thành viên HDQT, Tổng Giám Đốc
Ngô Quốc Trung - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
28/07/2016
2.000.000.000
200.000.000
200.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/03/2020 03/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 11/03/2019 12/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi