Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KHW
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa
Số 58 Yersin, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
058 381 5327
4200238007
Nguyễn Văn Đàm - Tổng giám đốc
Võ Thị Khánh Hòa - Phó trưởng phòng tổ chức - Hành chính kiêm Thư ký công ty
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
20/02/2017
260.000.000
25.953.400
26.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/10/2019 07/10/2019 18/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/03/2019 19/03/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/08/2018 20/08/2018 05/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 17/07/2018 18/07/2018 07/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 29/03/2018 30/03/2018 21/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi