Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KHB
CTCP Khoáng sản Hòa Bình
Xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
0218.3 858280
5400227011
Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Sơn - Trợ lý HĐQT
Bình thường
Hoạt động
28/06/2019
290.754.990
29.075.499
29.075.499
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/02/2021 26/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/02/2020 25/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi