Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KHA
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
360A Bến Vân Đồn , P1, Q4, Tp Hồ Chí Minh
0283 9451027
0302251673
Thân Thị Thu Thảo - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
11/05/2018
141.203.090
13.958.779
14.120.309
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/05/2021 24/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/10/2020 13/10/2020 16/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 17/09/2020 18/09/2020 29/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/05/2020 25/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi