Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KCE
CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
Lô C5, 6, 7 Khu công nghiệp Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
058 3827 929
4200742214
Nguyễn Phước Vĩnh Khải - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
Đào Thị Hồng Thịnh - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
08/02/2011
15.000.000
1.500.000
1.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/06/2020 22/06/2020 10/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 06/04/2020 07/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/10/2019 10/10/2019 31/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 09/10/2019 10/10/2019 15/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 03/04/2019 04/04/2019 20/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/04/2020 09:40 Báo cáo thường niên 2019
2 23/03/2020 10:39 Báo cáo tài chính năm 2019
3 08/04/2019 10:03 Báo cáo thường niên 2018
4 18/03/2019 11:03 Báo cáo tài chính năm 2018
5 16/03/2018 17:00 Báo cáo thường niên 2017
6 05/03/2018 16:33 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi