Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IKH
CTCP In Khoa học Kỹ thuật
Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
0248237505
0100111754
Nguyễn Thành Sơn - Giám đốc
Chu Thế Hoàng - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
08/01/2018
15.710.000
1.571.000
1.571.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2020 07/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/07/2019 15/07/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/06/2019 01/07/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/09/2018 28/09/2018 11/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi