Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IFS
CTCP Thực phẩm Quốc tế
Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
061.351.1138
3000245631
Yutaka Ogami - Tổng giám đốc
Trần Thị Ái Tâm - Người phụ trách quản trị công ty
Bình thường
Hoạt động
16/11/2016
871.409.920
87.140.984
87.140.984
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/03/2020 10/03/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/11/2019 11/11/2019 29/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 08/03/2019 11/03/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi