Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IDP
CTCP Sữa Quốc Tế
Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
+ 84 24 3381 1949
0500463609
Đặng Phạm Minh Loan - Tổng giám đốc
Đặng Phạm Minh Loan - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
07/01/2021
589.454.720
58.945.472
58.945.472
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/05/2022 25/05/2022 06/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 10/03/2022 11/03/2022 29/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/09/2021 08/09/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 19/07/2021 20/07/2021 28/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/06/2021 14/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi