Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HVA
CTCP Đầu tư HVA
Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
02923826688
0104659943
Lê Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
Lê Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
17/03/2020
56.500.000
5.650.000
5.650.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/04/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/11/2020 16/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 12/06/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi