Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HU4
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4
662 đường Bà Triệu. phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa
0373.850135
2800576533
Lê Quang Hiệp - Chủ tịch HĐQT
Lê Quang Hiệp - Chủ tịch hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
29/01/2016
150.000.000
15.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/10/2021 12/10/2021 27/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/09/2020 28/09/2020 09/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 14/04/2020 15/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi