Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HTE
CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
08 2211 7898
0305173790
Nguyễn Đình Tân - Tổng giám đốc
Lê Thị Thu Hương - Chuyên viên
Bình thường
Hoạt động
24/07/2017
236.081.650
21.638.165
23.608.165
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 31/07/2020 03/08/2020 15/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 28/02/2020 02/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi