Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HTE
CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
08 2211 7898
0305173790
Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
24/07/2017
236.081.650
21.638.165
23.608.165
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/02/2020 02/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 31/05/2019 03/06/2019 01/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2019 20/03/2019 17/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 31/05/2018 01/06/2018 02/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 02/04/2018 03/04/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi