Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HNF
CTCP Thực phẩm Hữu Nghị
Số 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
(84-4) 3864 2579
0102109239
Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
03/11/2015
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/05/2019 09/05/2019 22/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2019 27/03/2019 09/04/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 05/09/2018 06/09/2018 17/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/06/2018 12/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 11/06/2018 12/06/2018 22/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 13/04/2018 16/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 24/01/2018 25/01/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 7 bản ghi