Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HND
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
031.3775161
0200493225
Dương Sơn Bá - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/10/2016
5.000.000.000
500.000.000
500.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/06/2021 28/06/2021 12/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/05/2021 31/05/2021 14/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/03/2021 18/03/2021 30/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/02/2021 09/02/2021 16/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 24/12/2020 25/12/2020 11/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 18/11/2020 19/11/2020 10/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
7 29/09/2020 30/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 26/06/2020 29/06/2020 10/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
9 08/04/2020 09/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
10 23/12/2019 24/12/2019 09/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 10 bản ghi