Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HNA
CTCP Thủy điện Hủa Na
Tầng 9 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
02383588766
2900797430
Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc
Nguyễn Xuân Sơn - Phó giám đốc; thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
05/10/2017
2.256.592.100
225.659.210
225.659.210
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/10/2019 14/10/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 27/03/2019 28/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/03/2018 27/03/2018 25/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi